Privacyverklaring Perfect Serve

Perfect Serve is onderdeel van de High Quality Food Group en is een productiebedrijf, gericht op het produceren van ambachtelijk bereide gerechten voor de horeca, catering en leisure markt, welke als halffabrikaten worden aangeleverd.

Persoonsgegevens

De High Quality Food Group gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.
High Quality Food Group verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan High Quality Food Group verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan High Quality Food Group uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens:

Klant:*: Naam bedrijf, naam contactpersoon, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en btw-nummer.
Leverancier*: Naam bedrijf, naam contactpersoon, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en btw-nummer.

Grondslagen

High Quality Food Group verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

Doeleinden

High Quality Food Group verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
- het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
- het opnemen en onderhouden van contact;
- een goede en efficiënte dienstverlening;
- beheer van het klantenbestand;
- facturering;
- nakoming van wettelijke verplichtingen;

Verstrekking aan derden

High Quality Food Group kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.
Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer High Quality Food Group aan een wettelijke verplichting moet voldoen. High Quality Food Group zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens

High Quality Food Group zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart High Quality Food Group uw gegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).
Indien u High Quality Food Group een sollicitatie toestuurt, bewaart High Quality Food Group uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan High Quality Food Group uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Beveiliging persoonsgegevens

High Quality Food Group vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft High Quality Food Group passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:
Technische beveiligingsmaatregelen
- Up-to-date virusscan
- Gebruik USB-sticks is niet toegestaan
- Geen toegang tot persoonsgegevens van klanten via medewerkerstelefoon
- Unieke inlogcode en wachtwoord (wordt regelmatig aangepast)
- Geen onbeveiligde externe harde schijven
- Geen onbeveiligde back ups 
- Geen documenten op privélaptop/tablet opslaan
Organisatorische beveiligingsmaatregelen (bijv. in personeelshandboek)
- Clean desk policy
- Laptop/tablet niet onbemand en unlocked achterlaten
- Laptop/tablet nooit achterlaten in de auto
- Privacy screens medewerkers
- Documenten op juiste manier vernietigen
Medewerkers van High Quality Food Group hebben enkel toegang tot programma’s op computers en onderdelen van programma’s waarin zij een specifieke taak hebben gekregen. Taken worden gekoppeld aan login-gegevens, waardoor medewerkers alleen bij die gegevens kunnen die zij nodig hebben voor het uitvoeren van een taak.

Uw rechten

U heeft het recht om aan High Quality Food Group een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Kees Olijhoek
Telefoon: 020-299 3699
E-mail: keesolijhoek@perfectserve.nl
Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door High Quality Food Group, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

High Quality Food Group – Perfect Serve
Weesperstraat 128
1112 AP, Diemen
Telefoonnummer: 020 – 299 3699
E-mailadres: info@perfectserve.nl
High Quality Food Group kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Comments are closed.